Connect with us

Naujienos

Sinchronizacijos su Europos tinklais įgyvendinimas pristatytas Vyriausybėje

Avatar

Paskelbta

Šiandien Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems 2019 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų, nacionaliniam finansinių ataskaitų ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniams. Šių ataskaitų rinkinių tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus.

Valstybės konsoliduotosios ataskaitos

Šias ataskaitas sudaro biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, kuriame atskleidžiama informacija apie per metus gautas valstybės biudžeto pajamas ir valstybės funkcijoms užtikrinti patirtas išlaidas, nurodyta, kad 2019 m. į valstybės biudžetą pajamų surinkta 8,7 mlrd. eurų. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudarė pridėtinės vertės mokestis (3,8 mlrd. eurų), gyventojų pajamų mokestis (1,8 mlrd. eurų), akcizai (1,5 mlrd. eurų) bei pelno mokestis (759,1 mln. eurų). ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos buvo gauta 1,5 mlrd. eurų.

Valstybės biudžeto išlaidos 2019 m. sudarė apie 11,3 mlrd. eurų, iš jų beveik 1,9 mlrd. eurų – ES paramos lėšų. Didžioji dalis valstybės biudžeto lėšų – daugiau nei 3 mlrd. eurų (27,8 proc.) išleista socialinei apsaugai, palyginti su 2018 m., jų dalis išaugo 1,4 karto. Ekonomikai skirtos išlaidos bendroje biudžeto struktūroje sudarė 18,9 proc., didžioji jų dalis teko transportui ir energetikai. Bendrosioms valstybės paslaugoms skirtos lėšos sudarė 12,7 proc., daugiau nei trečdalį jų sudarė skolos valstybės vardu valdymo išlaidos, tačiau palyginti su 2018 m. ši dalis sumažėjo apie 15 proc. Švietimui skirtos lėšos sudarė 12,7 proc., gynybai – 9,4 proc., viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 6,6 proc., sveikatos apsaugai – 7,0 proc., aplinkos apsaugai – 1,9 proc. visų biudžeto išlaidų.

Valstybės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos sukonsolidavus 602 centrinės valdžios institucijų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansines ataskaitas.

Praėjusiais metais valstybės konsoliduotas turtas sudarė 45,5 mlrd. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 26,9 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 18,6 mlrd. eurų.

2019 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitą galite rasti čia.

2019 m. valstybės konsoliduotąsias finansines ataskaitas galite rasti čia.

Nacionalinės finansinės ataskaitos

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas atlikus visų 3648 centrinės ir vietinės valdžios institucijų, fondų ir jų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras.

Viešojo sektoriaus konsoliduotas turtas sudarė 56,3 mln. eurų, finansavimo sumos ir įsipareigojimai – 30,1 mlrd. eurų, grynojo turto vertė – 26,2 mlrd. eurų.

Kartu su nacionalinio finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama informacija apie valstybės skolą. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo 17,5 mlrd. eurų ir tai sudarė 36,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Valstybės skolos santykis su BVP per 2019 m. padidėjo 2,4 procentinio punkto (2018 m. buvo 33,8 proc. BVP). 2019 m. valstybės skola nominaliąja išraiška padidėjo 2,2 mlrd. eurų, arba 14,4 proc. Skolos dydžio pokytį, palyginus su 2018 metų dydžiu, lėmė išankstinis lėšų kaupimas (1,3 mlrd. eurų) 2020 metų vasario mėnesį euroobligacijų emisijai išpirkti.

Skolos valstybės vardu valdymo išlaidos 2019 m. sudarė 434,8 mln. eurų, o 2018 m. – 527,3 mln. eurų, t.y., sumažėjo 92,5 mln. eurų.

Savivaldybių skola per metus sumažėjo 12,5 mln. eurų ir praėjusių metų pabaigoje buvo 488,8 mln. eurų. Savivaldybės buvo skolingos valstybei 15,9 mln. eurų valstybės perskolinamų paskolų, skirtų investicijų projektams finansuoti, ir 9,7 mln. eurų paskolų iš valstybės biudžeto.

2019 m. nacionalines finansines ataskaitas ir 2019 m. skolos ataskaitą galite rasti čia.

2019 m. nacionalinių finansinių ataskaitų apžvalgą, kurioje glaustai pateikiama pagrindinė informacija – čia.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinės ataskaitos

Praėjusių metų pabaigoje Rezervinis (stabilizavimo) fondas sudarė 286,4 mln. eurų ir, palyginus su 2018 m., padidėjo 55,5 mln. eurų.

Per 2019 m. Rezervinio (stabilizavimo) fondo įplaukos sudarė 56,5 mln. eurų. Tai dalis į valstybės biudžetą gautų dividendų, aukcione parduoto nekilnojamo turto pajamų, pajamų gautų pardavus valstybinės žemės sklypus bei lėšų gautų privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus. 2019 m. fondo valdymo išlaidos sudarė 1,0 mln. eurų.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo metines ataskaitas galite rasti čia.

Kaip ir kiekvienais metais, Valstybės kontrolė atliko visų ataskaitų rinkinių auditą ir pateikė išvadą. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo metinių ataskaitų rinkiniui Valstybės kontrolė pastabų nepateikė, o dėl valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikė sąlyginę nuomonę dėl turto ir įsipareigojimų vertinimo ir pajamų registravimo.

Papildoma informacija:

Valdžios skolos duomenys – pagal Statistikos departamento 2020 m. liepos 20 d. informaciją.

BVP duomenys – pagal Statistikos departamento 2020 m. liepos 30 d. informaciją.

Skaityti toliau
Advertisement

Rajonas

Aktualia posiedzenia Rady w lutym: zatwierdzono budżet 2021 r., strategiczny plan działalności i przyjęto inne ważne uchwały

Avatar

Paskelbta

W ostatni piątek lutego, z powodu trwającej na Litwie kwarantanny, odbyło się zdalne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Transmisję posiedzenia można było tradycyjnie oglądać na kanale YouTube Samorządu.

Zatwierdzono strategiczny plan działalności Samorządu na lata 2021-2023
W celu zapewnienia długofalowego i harmonijnego postępu i rozwoju samorządu rejonu wileńskiego, racjonalnego zaplanowania środków finansowych na realizację działań strategicznych, zatwierdzono strategiczny plan działalności na lata 2021-2023, zgodnie z którym jest organizowana działalność samorządu i wg którego jest realizowany budżet samorządu.
Strategiczny Plan Działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego składa się z 8 programów obejmujących różne sektory działalności: Zwiększenie konkurencyjności ekonomicznej, Poprawa jakości i dostępności edukacji, Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i oświetlenia ulicznego, Zarządzanie, Tworzenie bezpiecznego i czystego środowiska życia, Poprawa jakości powszechnych usług zdrowotnych, Rozwój kultury, sportu i turystyki, Programy zmniejszania wykluczenia społecznego. W programach jest wskazane zapotrzebowanie na wydatki z budżetu Samorządu na 2021 r., z dotacji budżetu państwa, ze środków i programów unijnych oraz innych źródeł finansowania. Stanowią one ponad 167 mln euro.
Najwięcej funduszy w 2021 r., ponad 57 mln euro, jest planowane na realizację Programu jakości i dostępności edukacji. Jak co roku, planowana jest poprawa i unowocześnienie środowiska placówek oświatowych, budowa boisk sportowych, organizacja nieformalnych zajęć edukacyjnych szkół oraz poprawa środowiska edukacyjnego, a także organizacja letniego wypoczynku dla uczniów. Planuje się również utworzenie 6 nowych grup w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach oraz budowa nowego przedszkola w Wielkiej Rzeszy.
W planie strategicznym dużą wagę przywiązuje się do tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia, rekonstrukcji, modernizacji i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej. Na realizację tego programu zaplanowano ponad 20 mln euro.
W każdym programie wyznaczono trzyletnie cele działalności, zadania, sformułowano środki, terminy i źródła finansowania, ustalono wskaźniki i wykonawców. Strategiczny plan działalności to nie tylko podsumowanie działań zrealizowanych w samorządzie, to dokument łączący działania mieszkańców rejonu, podmiotów gospodarczych, organizacji sektora publicznego oraz samego samorządu i działań jego administracji na rzecz poprawy środowiska społeczno-gospodarczego w rejonie i zapewnienia jego ciągłego rozwoju.
Plan działalności strategicznej samorządu rejonu wileńskiego na lata 2021-2023 zamieszczono tutaj.
 
W niektórych szkołach zajdą zmiany
Podczas piątkowego posiedzenia radni rejonu wileńskiego zatwierdzili ogólny plan reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2021-2025. Planowane zmiany mają prowadzić do dalszego rozwijania sieci szkół, zapewniającej efektywną, dostępną i spełniającą wymagania jakości edukację.
W celu osiągnięcia wyższej jakości kształcenia i racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na edukację radni zatwierdzili reorganizację Szkoły Początkowej w Werusowie. Do 31 sierpnia ta placówka edukacyjna zostanie przyłączona do Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, stając się Oddziałem Nauczania Początkowego w Werusowie (nauczanie w językach litewskim i polskim).
Reorganizacji będzie też podlegać Szkoła Podstawowa w Rakańcach. Zostanie ona przekształcona w oddział Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w którym będzie prowadzone nauczanie podstawowe w języku polskim.
Oddział Nauczania Początkowego w Mariampolu (nauczanie w języku polskim), należący obecnie do Szkoły Podstawowej w Rakańcach, będzie należał do Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.
Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono też zmiany struktury wewnętrznej Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu poprzez odłączenie należącego do gimnazjum Oddziału Nauczania Przedszkolnego w Anowilu. Od 1 września tego roku oddział nauczania przedszkolnego w Anowilu będzie należał do przedszkola w Glinciszkach.
Pozytywne zmiany czekają Szkołę Podstawową im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Do 31 sierpnia 2025 roku planowane jest akredytowanie programu nauczania średniego w tej szkole. Po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych szkołom gimnazjalnym rzeszańska Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej, w której nauczanie odbywa się w języku polskim, zostanie przekształcona w Gimnazjum im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.
Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że zatwierdzone przez Radę zmiany strukturalne w wyżej wymienionych placówkach oświatowych nie wpłyną negatywnie na organizację procesu kształcenia, uczniowie będą kontynuować naukę w tej samej placówce.
Z ogólnym planem reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2021-2025 można zapoznać się tutaj.
 
Nowa grupa edukacji przedszkolnej z litewskim językiem wykładowym w żłobku–przedszkolu w Kabiszkach
W celu zwiększenia dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2-3 lata) i przedszkolnym oraz zaspokojenia potrzeby lokalnej społeczności w zakresie kształcenia przedszkolaków od 2 roku życia zgodnie z wybranym językiem nauczania, postanowiono zatwierdzić zmianę typu grup przedszkolnych w żłobku–przedszkolu w Kabiszkach, zakładając grupę edukacyjną w języku litewskim.
Od 1 września 2021 r. w przedszkolu w Kabiszkach zostaną zmienione typy grup przedszkolnych, umożliwiające dzieciom naukę w języku litewskim w dwóch grupach zamiast dotychczasowej jednej. Planowane jest skompletowanie 2 (po 1 w litewskim i polskim języku nauczania) wczesnoszkolnych grup edukacyjnych dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat oraz 2 (po 1 z litewskim i polskim językiem nauczania) dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Będzie też możliwość przyjęcia większej liczby dzieci do grup wczesnej edukacji w języku polskim – 15 zamiast 10.
Samorząd Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc znaczenie edukacji przedszkolnej, stale poprawia dostępność edukacji przedszkolnej dla mieszkańców oraz rozbudowuje sieć placówek przedszkolnych. Samorząd Rejonu Wileńskiego do 2022 r. planuje budowę nowego przedszkola w Wielkiej Rzeszy, które będzie miało 8 grup przedszkolnych (125 miejsc), z czego 2 grupy będą przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uwzględniając również potrzeby społeczności lokalnej od 1 września 2020 r. w przedszkolu „Margaspalvis aitvarėlis” w Wojdatach utworzono nową grupę edukacji przedszkolnej w języku litewskim, w której uczą się dzieci w wieku przedszkolnym od 2 roku życia.
Zgodnie ze Strategicznym planem działalności samorządu na lata 2020–2022 prowadzona jest modernizacja przedszkola w Mariampolu poprzez rozbudowę budynku, trwa rekonstrukcja budynku przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach wraz z budową dobudówki dla utworzenia 6 grup przedszkolnych, trwa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Również w 2021 r. jest planowana renowacja i modernizacja przedszkola „Margaspalvis aitvarėlis” w Wojdatach, modernizacja budynku żłobka-przedszkola w Wołczunach, modernizacja przedszkola i środowiska edukacyjnego w Niemenczynie i budynku przedszkola w Skojdziszkach i in.
Zapraszamy do zapoznania się z rozwojem sieci placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawozdaniach z działalności Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego: https://svietimas.vrsa.lt/go.php/Silsio-skyriaus -veiklos-ataskaitos888.
 
Zatwierdzono sprawozdania z działalności kierowników instytucji pomocy społecznej za 2020 rok
Po dokonaniu oceny działalności instytucji opieki społecznej rejonu wileńskiego w ubiegłym roku, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła sprawozdania z działalności za rok 2020 domów pomocy społecznej w Podbrzeziu i Kosinie, Centrum Dziennej Zajętości dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Socjalnych gminy Czarny Bór, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka, ośrodków pomocy społecznej rejonu wileńskiego.
Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale mimo pandemii i powszechnej kwarantanny, usługi socjalne i pomoc mieszkańcom Samorządu Rejonu Wileńskiego były świadczone nieprzerwanie. Zapewniając ciągłość usług społecznych, świadczonych na rzecz mieszkańców, bezpieczeństwo pracowników i usługobiorców, część świadczonych usług przybrała inną formę – były one świadczone przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
Z instytucjami pomocy społecznej rejonu wileńskiego i ich działalnością można zapoznać się w dziale „Sprawy socjalne” na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
 
Nowym ulicom rejonu wileńskiego nadano nazwy
Nowo powstałe ulice w rejonie wileńskim otrzymają nazwy. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła 6 nowych nazw ulic – ul. Varniškių, Lauko, Laimės, Dvarčių, Eiliokiškių i Saulės oraz zaaprobowała restrukturyzację trasy przy ul. Bruknių we wsi Murlinka i chutorze Kaciliszki w gminie Niemież.
Nowe nazwy ulic nadano:
– w gminie Podbrzezie nowej ulicy we wsi Oraliszki nadano nazwę ul. Varniškių;
– w gminie Czarny Bór w wsi Wołczuny nowej ulicy nadano nazwę – ul. Lauko;
– w gminie Niemenczyn we wsiach Gowsztany i Wielkie Kabiszki nowej ulicy nadano nazwę – ul. Laimės;
– w gminie Miedniki we wsi Dworce nowej ulicy nadano nazwę – ul. Dvarčių;
– w gminie Mejszagoła we wsi Sajkiszki nowej ulicy nadano nazwy ul. Eiliokiškių i ul. Saulės.
Nowe lub zmienione nazwy ulic we wsiach i wspólnotach ogrodniczych są nadawane zgodnie z Opisem procedury nadawania, zmiany i wciągania nazw ulic, budynków, budowli i innych obiektów zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej 25 stycznia 2011 r. nr 1V-57.
 
Z uchwałami przyjętymi na posiedzeniu Rady, ich wdrażaniem i innymi kwestiami zapraszamy do zapoznania się na stronie internetowe Samorządu www.vrsa.lt.
Jeżeli nie mieli Państwo czasu na obejrzenie transmisji na żywo z posiedzenia Rady, zapraszamy do obejrzenia nagrania tutaj.

Skaityti toliau

Miestas

Sostinė paskiepijo daugiausia vyriausių senjorų – atvyksta ir į namus

Avatar

Paskelbta

Nuo vasario vidurio Vilniuje veikia informacinis vakcina.vilnius.lt puslapis, kuriame pateikiama visa aktualiausia informacija apie vakcinacijos procesą Vilniuje, taip pat atsakymai į gyventojams rūpimus klausimus. Nuo vasario 22 dienos veikia senjorams skirta informacinė linija – 19002.

Vilnius rūpinasi ir gana specifine problema – sostinėje faktiškai gyvenančiais (pas vaikus/anūkus), bet prie Vilniaus poliklinikų dar „neprisirašiusiais“ senjorais. Norint tokiu atveju išvengti grįžimo į savo registracijos vietą rajone, senjorai turėtų skambinti informacine COVID-19 linija 19002 ir užsiregistruoti, nurodydami savo vardą, pavardę, telefono numerį ir laukti skambučio.

Vilniuje gyvenantiems senjorams nereikia patiems rūpintis registracija dėl skiepijimo poliklinikose, visi senjorai pagal prioriteto grupes eilės tvarka (pirmieji – 80 metų ir vyresni, vėliau 75-79 metų, po jų 70-74 metų, paskutinieji – 65-69 metų) sulauks skambučių iš savo poliklinikų, prie kurių yra prisirašę.

Vilniaus miesto gydymo įstaigose užsiregistravę 104 tūkst. vyresnių nei 65 m. gyventojų.

Skaityti toliau

Rajonas

Pranešimas dėl daugiabučio namo M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Avatar

Paskelbta

Pranešame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius (biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 273 0402, el. paštas miroslav.romanovski@vrsa.lt, toliau tekste – Balsavimo organizatorius), nuo 2021-03-16 iki 2021-03-31 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučio namo M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai artimiausiu metu paštu gaus balsavimo raštu biuletenius ir detalesnę informaciją dėl balsavimo. Užpildytus biuletenius iki 2021-03-31 galima grąžinti išsiunčiant paštu adresu: VRSA Vietinio ūkio skyrius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
2021-04-01, adresu Rinktinės g. 50, 317 kab., LT-09318 Vilnius, balsus skaičiuos Balsavimo organizatoriaus sprendimu iš 3 asmenų sudaryta Balsų skaičiavimo komisija, kuri kviečia patalpų savininkų atstovą, išrinktą tesės aktų nustatyta tvarka ar kitą patalpų savininką dalyvauti balsų skaičiavime.
Prašymas raštu dėl dalyvavimo komisijoje iki 2021-03-09 turi būti atsiųstas paštu VRSA Vietinio ūkio skyriui, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius arba el. paštu irena.mackel@vrsa.lt.

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt