Connect with us

Rajonas

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos registruoti NVO statusą Registrų centre

Avatar

Paskelbta

Daugelyje projektinio finansavimo priemonių pareiškėjais gali būti būtent nevyriausybinės organizacijos. Kaip atskirti, kas yra nevyriausybinė organizacija? Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, nevyriausybine organizacija laikomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Dauguma bendruomenių ir dalis viešųjų įstaigų yra nevyriausybinės organizacijos, tačiau iki šiol nebuvo galimybės save pristatyti kaip NVO.
NVO plėtros įstatymas numato, kad organizacija pati save gali paskelbti kaip nevyriausybinę organizaciją. Nuo šiol tai galite padaryti ir Jūs. Jums reikėtų Registrų Centre įregistruoti NVO statusą. Kaip tai padaryti rasite čia.
Kokia NVO statuso registravimo prasmė?
– NVO plėtros įstatymo 12 str. 2 d. nurodo, kad Juridinio asmens vadovas įvertina, ar jo vadovaujamas juridinis asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką, ir Juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre pažymi, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija. Tad Įstatymas Jus įpareigoja tai padaryti!
– Įregistravus NVO statusą tampa paprastesnis dalyvavimas įvairiuose projektuose. Daugumoje projektų Jūs automatiškai atitinkate pareiškėjo kriterijų – esate nevyriausybinė organizacija.
– Valstybės ir savivaldybių įstaigoms palengvinate informacijos sklaidą – NVO registras yra viešai prieinamas, todėl Jus lengviau pasiekia aktuali informacija.
– Manoma, kad NVO statuso turėjimas organizaciją padarys patrauklesnę labdaros ir paramos teikėjams.
Kaip žinoti, ar Jūsų atstovaujama organizacija yra NVO?
Pasitikrinkite, ar atitinkate šiuos kriterijus:
– nepriklausote nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo;
– įsisteigėte savanoriškumo pagrindais (steigėjas nėra savivaldybė, savivaldybės įstaiga ar valstybės įstaiga);
– veikiate visuomenės ar jos grupės (bendruomenės) naudai;
– esate viešasis juridinis asmuo (teisinė forma – viešoji įstaiga, asociacija, religinė bendruomenė ir pan.).
(!) NVO nesate, jei:
– Jūsų organizacijos tikslas (ar vienas iš tikslų) yra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus;
– daugiau negu 1/3 Jūsų organizacijos dalyvių yra juridiniai asmenys, kurie nėra NVO arba religinės bendruomenės ar bendrijos;
– visuotiniame dalyvių susirinkime daugiau negu 1/3 balsų turi juridiniai asmenys, kurie nėra NVO arba religinės bendruomenės ar bendrijos;
– esate politinė partija;
– esate profesinė sąjunga, darbdavių organizacija ir jų susivienijimas;
– esate organizacija, kurioje narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
– esate sodininkų bendrija, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrija, kitas nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigtas juridinis asmuo;
– esate šeimyna;
– esate nuolatinio arbitražo institucija.
Daugiau informacijos Registrų centro puslapyje: https://info.registrucentras.lt/node/104642
Rekomenduojame pasinaudoti galimybe įregistruoti savo organizacijos NVO statusą! Tai – nemokama paslauga, kuria galite pasinaudoti nekeldami kojos iš namų!
 

Rajonas

Aktualia posiedzenia Rady w lutym: zatwierdzono budżet 2021 r., strategiczny plan działalności i przyjęto inne ważne uchwały

Avatar

Paskelbta

W ostatni piątek lutego, z powodu trwającej na Litwie kwarantanny, odbyło się zdalne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Transmisję posiedzenia można było tradycyjnie oglądać na kanale YouTube Samorządu.

Zatwierdzono strategiczny plan działalności Samorządu na lata 2021-2023
W celu zapewnienia długofalowego i harmonijnego postępu i rozwoju samorządu rejonu wileńskiego, racjonalnego zaplanowania środków finansowych na realizację działań strategicznych, zatwierdzono strategiczny plan działalności na lata 2021-2023, zgodnie z którym jest organizowana działalność samorządu i wg którego jest realizowany budżet samorządu.
Strategiczny Plan Działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego składa się z 8 programów obejmujących różne sektory działalności: Zwiększenie konkurencyjności ekonomicznej, Poprawa jakości i dostępności edukacji, Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i oświetlenia ulicznego, Zarządzanie, Tworzenie bezpiecznego i czystego środowiska życia, Poprawa jakości powszechnych usług zdrowotnych, Rozwój kultury, sportu i turystyki, Programy zmniejszania wykluczenia społecznego. W programach jest wskazane zapotrzebowanie na wydatki z budżetu Samorządu na 2021 r., z dotacji budżetu państwa, ze środków i programów unijnych oraz innych źródeł finansowania. Stanowią one ponad 167 mln euro.
Najwięcej funduszy w 2021 r., ponad 57 mln euro, jest planowane na realizację Programu jakości i dostępności edukacji. Jak co roku, planowana jest poprawa i unowocześnienie środowiska placówek oświatowych, budowa boisk sportowych, organizacja nieformalnych zajęć edukacyjnych szkół oraz poprawa środowiska edukacyjnego, a także organizacja letniego wypoczynku dla uczniów. Planuje się również utworzenie 6 nowych grup w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach oraz budowa nowego przedszkola w Wielkiej Rzeszy.
W planie strategicznym dużą wagę przywiązuje się do tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia, rekonstrukcji, modernizacji i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej. Na realizację tego programu zaplanowano ponad 20 mln euro.
W każdym programie wyznaczono trzyletnie cele działalności, zadania, sformułowano środki, terminy i źródła finansowania, ustalono wskaźniki i wykonawców. Strategiczny plan działalności to nie tylko podsumowanie działań zrealizowanych w samorządzie, to dokument łączący działania mieszkańców rejonu, podmiotów gospodarczych, organizacji sektora publicznego oraz samego samorządu i działań jego administracji na rzecz poprawy środowiska społeczno-gospodarczego w rejonie i zapewnienia jego ciągłego rozwoju.
Plan działalności strategicznej samorządu rejonu wileńskiego na lata 2021-2023 zamieszczono tutaj.
 
W niektórych szkołach zajdą zmiany
Podczas piątkowego posiedzenia radni rejonu wileńskiego zatwierdzili ogólny plan reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2021-2025. Planowane zmiany mają prowadzić do dalszego rozwijania sieci szkół, zapewniającej efektywną, dostępną i spełniającą wymagania jakości edukację.
W celu osiągnięcia wyższej jakości kształcenia i racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na edukację radni zatwierdzili reorganizację Szkoły Początkowej w Werusowie. Do 31 sierpnia ta placówka edukacyjna zostanie przyłączona do Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, stając się Oddziałem Nauczania Początkowego w Werusowie (nauczanie w językach litewskim i polskim).
Reorganizacji będzie też podlegać Szkoła Podstawowa w Rakańcach. Zostanie ona przekształcona w oddział Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w którym będzie prowadzone nauczanie podstawowe w języku polskim.
Oddział Nauczania Początkowego w Mariampolu (nauczanie w języku polskim), należący obecnie do Szkoły Podstawowej w Rakańcach, będzie należał do Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.
Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono też zmiany struktury wewnętrznej Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu poprzez odłączenie należącego do gimnazjum Oddziału Nauczania Przedszkolnego w Anowilu. Od 1 września tego roku oddział nauczania przedszkolnego w Anowilu będzie należał do przedszkola w Glinciszkach.
Pozytywne zmiany czekają Szkołę Podstawową im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Do 31 sierpnia 2025 roku planowane jest akredytowanie programu nauczania średniego w tej szkole. Po spełnieniu wszystkich wymagań stawianych szkołom gimnazjalnym rzeszańska Szkoła Podstawowa im. św. Faustyny Kowalskiej, w której nauczanie odbywa się w języku polskim, zostanie przekształcona w Gimnazjum im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.
Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że zatwierdzone przez Radę zmiany strukturalne w wyżej wymienionych placówkach oświatowych nie wpłyną negatywnie na organizację procesu kształcenia, uczniowie będą kontynuować naukę w tej samej placówce.
Z ogólnym planem reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2021-2025 można zapoznać się tutaj.
 
Nowa grupa edukacji przedszkolnej z litewskim językiem wykładowym w żłobku–przedszkolu w Kabiszkach
W celu zwiększenia dostępności usług edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2-3 lata) i przedszkolnym oraz zaspokojenia potrzeby lokalnej społeczności w zakresie kształcenia przedszkolaków od 2 roku życia zgodnie z wybranym językiem nauczania, postanowiono zatwierdzić zmianę typu grup przedszkolnych w żłobku–przedszkolu w Kabiszkach, zakładając grupę edukacyjną w języku litewskim.
Od 1 września 2021 r. w przedszkolu w Kabiszkach zostaną zmienione typy grup przedszkolnych, umożliwiające dzieciom naukę w języku litewskim w dwóch grupach zamiast dotychczasowej jednej. Planowane jest skompletowanie 2 (po 1 w litewskim i polskim języku nauczania) wczesnoszkolnych grup edukacyjnych dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat oraz 2 (po 1 z litewskim i polskim językiem nauczania) dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Będzie też możliwość przyjęcia większej liczby dzieci do grup wczesnej edukacji w języku polskim – 15 zamiast 10.
Samorząd Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc znaczenie edukacji przedszkolnej, stale poprawia dostępność edukacji przedszkolnej dla mieszkańców oraz rozbudowuje sieć placówek przedszkolnych. Samorząd Rejonu Wileńskiego do 2022 r. planuje budowę nowego przedszkola w Wielkiej Rzeszy, które będzie miało 8 grup przedszkolnych (125 miejsc), z czego 2 grupy będą przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uwzględniając również potrzeby społeczności lokalnej od 1 września 2020 r. w przedszkolu „Margaspalvis aitvarėlis” w Wojdatach utworzono nową grupę edukacji przedszkolnej w języku litewskim, w której uczą się dzieci w wieku przedszkolnym od 2 roku życia.
Zgodnie ze Strategicznym planem działalności samorządu na lata 2020–2022 prowadzona jest modernizacja przedszkola w Mariampolu poprzez rozbudowę budynku, trwa rekonstrukcja budynku przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach wraz z budową dobudówki dla utworzenia 6 grup przedszkolnych, trwa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Również w 2021 r. jest planowana renowacja i modernizacja przedszkola „Margaspalvis aitvarėlis” w Wojdatach, modernizacja budynku żłobka-przedszkola w Wołczunach, modernizacja przedszkola i środowiska edukacyjnego w Niemenczynie i budynku przedszkola w Skojdziszkach i in.
Zapraszamy do zapoznania się z rozwojem sieci placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawozdaniach z działalności Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego: https://svietimas.vrsa.lt/go.php/Silsio-skyriaus -veiklos-ataskaitos888.
 
Zatwierdzono sprawozdania z działalności kierowników instytucji pomocy społecznej za 2020 rok
Po dokonaniu oceny działalności instytucji opieki społecznej rejonu wileńskiego w ubiegłym roku, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła sprawozdania z działalności za rok 2020 domów pomocy społecznej w Podbrzeziu i Kosinie, Centrum Dziennej Zajętości dla Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Centrum Usług Socjalnych gminy Czarny Bór, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka, Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka, ośrodków pomocy społecznej rejonu wileńskiego.
Rok 2020 był wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale mimo pandemii i powszechnej kwarantanny, usługi socjalne i pomoc mieszkańcom Samorządu Rejonu Wileńskiego były świadczone nieprzerwanie. Zapewniając ciągłość usług społecznych, świadczonych na rzecz mieszkańców, bezpieczeństwo pracowników i usługobiorców, część świadczonych usług przybrała inną formę – były one świadczone przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
Z instytucjami pomocy społecznej rejonu wileńskiego i ich działalnością można zapoznać się w dziale „Sprawy socjalne” na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.
 
Nowym ulicom rejonu wileńskiego nadano nazwy
Nowo powstałe ulice w rejonie wileńskim otrzymają nazwy. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła 6 nowych nazw ulic – ul. Varniškių, Lauko, Laimės, Dvarčių, Eiliokiškių i Saulės oraz zaaprobowała restrukturyzację trasy przy ul. Bruknių we wsi Murlinka i chutorze Kaciliszki w gminie Niemież.
Nowe nazwy ulic nadano:
– w gminie Podbrzezie nowej ulicy we wsi Oraliszki nadano nazwę ul. Varniškių;
– w gminie Czarny Bór w wsi Wołczuny nowej ulicy nadano nazwę – ul. Lauko;
– w gminie Niemenczyn we wsiach Gowsztany i Wielkie Kabiszki nowej ulicy nadano nazwę – ul. Laimės;
– w gminie Miedniki we wsi Dworce nowej ulicy nadano nazwę – ul. Dvarčių;
– w gminie Mejszagoła we wsi Sajkiszki nowej ulicy nadano nazwy ul. Eiliokiškių i ul. Saulės.
Nowe lub zmienione nazwy ulic we wsiach i wspólnotach ogrodniczych są nadawane zgodnie z Opisem procedury nadawania, zmiany i wciągania nazw ulic, budynków, budowli i innych obiektów zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej 25 stycznia 2011 r. nr 1V-57.
 
Z uchwałami przyjętymi na posiedzeniu Rady, ich wdrażaniem i innymi kwestiami zapraszamy do zapoznania się na stronie internetowe Samorządu www.vrsa.lt.
Jeżeli nie mieli Państwo czasu na obejrzenie transmisji na żywo z posiedzenia Rady, zapraszamy do obejrzenia nagrania tutaj.

Skaityti toliau

Rajonas

Pranešimas dėl daugiabučio namo M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo

Avatar

Paskelbta

Pranešame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius (biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 273 0402, el. paštas miroslav.romanovski@vrsa.lt, toliau tekste – Balsavimo organizatorius), nuo 2021-03-16 iki 2021-03-31 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučio namo M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai artimiausiu metu paštu gaus balsavimo raštu biuletenius ir detalesnę informaciją dėl balsavimo. Užpildytus biuletenius iki 2021-03-31 galima grąžinti išsiunčiant paštu adresu: VRSA Vietinio ūkio skyrius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
2021-04-01, adresu Rinktinės g. 50, 317 kab., LT-09318 Vilnius, balsus skaičiuos Balsavimo organizatoriaus sprendimu iš 3 asmenų sudaryta Balsų skaičiavimo komisija, kuri kviečia patalpų savininkų atstovą, išrinktą tesės aktų nustatyta tvarka ar kitą patalpų savininką dalyvauti balsų skaičiavime.
Prašymas raštu dėl dalyvavimo komisijoje iki 2021-03-09 turi būti atsiųstas paštu VRSA Vietinio ūkio skyriui, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius arba el. paštu irena.mackel@vrsa.lt.

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Skaityti toliau

Rajonas

Seminaras „Creativity in teaching and learning: what, why, how?“

Avatar

Paskelbta

Šių metų vasario 17 d. Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazijos anglų kalbos vyresniosios mokytojos Jolanta Ježovienė ir Karina Stankevič vedė Vilniaus rajono anglų kalbos mokytojų nuotolinį seminarą „Creativity in teaching and learning: what, why, how?“. Seminaro tikslas buvo akcentuoti kūrybiškumą mokymo ir mokymosi procese, pateikti patarimų, kaip mokyti ir mokytis kūrybiškiau bei įtraukiau bei dalintis gerąja patirtimi. Skaityti pranešimų pakvietėme ne tik mūsų rajono mokytojus, bet ir MRU dėstytoją bei Montessori mokyklos įkūrėjus iš Kauno. Renginyje dalyvavo apie 40 mokytojų, pranešimus skaitė 7 pranešėjai.
MRU dėstytoja Kristina Schimmels perskaitė pranešimą „Games, Games, and One More Games“ bei pasidalino patirtimi, kaip ji naudoja įvairius žaidimus savo praktikoje. Ji pristatė šiuos žaidimus: „Action verb charades“, „Mad Libs“, “Pictionary“, „Scattegories“. K. Schimmels pasakojo, kad tokie žaidimai skatina mokinius aktyviai dalyvauti veiklose, įtvirtinti esamą ir mokytis naujo žodyno bei stiprinti mokinių bendradarbiavimo įgūdžius. Bus labai įdomu panaudoti universiteto dėstytojos patirtį savo pamokose!
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jolanta Ježovienė savo pranešime „Catchy Ideas I Anchor to Make my Lessons more Creative“ pristatė interaktyvias priemones, kurias ji naudoja savo pamokose bei projektinėse veiklose, kad jos būtų kūrybiškesnės bei įtraukesnės. Ji kalbėjo apie „Picker Wheel“, „Pixton Edu“, „Anyflip“, „Popplet“ ir „Tubequizard“ įrankius bei pasakojo, kokiose veiklose ir kaip jas naudoja. Pasidalino patirtimi, kaip galima į pamoką įtraukti žaismingų elementų, kaip atskiras pamokos dalis paįvairinti mokiniams patraukliomis veiklomis.
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Karina Stankevič  skaitė pranešimą „Creative integrated learning sessions „Catch success“ . Ji kalbėjo apie tokių užsiėmimų tikslus, struktūrą, pliusus bei minusus. Kaip pavyzdžius ji pristatė renginį „Nigeria‘s culture and beliefs“ bei Europos kalbų dienai skirtas veiklas.  Taip pat aptarė, kaip organizuoti integruotas veiklas, pateikė vaizdinę medžiagą bei rekomendacijas.
VšĮ Kauno Montessori mokyklos įkūrėjai Donatas ir Ilona Pakniai savo pranešime ,,Kūrybiškumo skatinimas montesorinėmis priemonėmis“ pristatė originalius metodus, kaip mokyti anglų kalbos gramatikos pasitelkus montesorines priemones. Svečiai demonstravo video medžiagą, kurioje detaliai parodė, kaip kūrybiškai ir įdomiai dėstoma medžiaga montesorinėje pamokoje. Tikrai ne vienas mokytojas pasinaudos šia žavia idėja!
VVGD anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Labžentienė perskaitė pranešimą „Activities that create various forms of creativity in the classroom“. Ji kalbėjo apie kūrybiškumo prigimtį: ar mes gimstame kūrybingi? Ar išmokstame? Ar esame išmokomi? Taip pat mokytoja pristatė veiklas, kurios padeda vystyti kūrybiškumą bei pasidalino jų naudojimo anglų kalbos pamokose patirtimi. Mokytojai susipažino su šiais pratimais-žaidimais: „Restore the text“, „Find the title“, „Creative dictation“, „Make a coherent text“, „Say it another way“, „Find something common“, „Making up sentences“.
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Edita Rumbutė savo pranešime „Google‘s Jamboard to foster creativity in students“ pristatė įrankį „Jamboard“, kurį efektyviai naudoja savo veiklose, skatindama mokinių kūrybiškumą.
Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Joana Malūnavičiūtė-Liachovič skaitė pranešimą „The role of water in historical, cultural and social aspects in people‘s lives“ ir pristatė Erasmus+ projektą, kuriame dalyvauja kartu su kitomis Europos mokyklomis. Ji papasakojo apie projekto eigą, veiklas, planus bei rezultatus. Mokytoja pabrėžė, kad tarptautiniai projektai taip pat labai skatina mokinių kūrybiškumą.
Džiugu, kad naujas bendravimo formatas skatina mokytojų bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Netgi pandemijos sąlygomis mes galime dalyvauti vieni kitų organizuojamose veiklose, dalintis patirtimi bei palaikyti draugiškus santykius tarp mokyklų. Kaip parodė paskutinis seminaras, norinčių dalintis patirtimi, veiklomis bei žiniomis vis daugėja, o tai reiškia, kad ir toliau tęsime mūsų gerosios patirties sklaidą.

Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos anglų kalbos vyresn. mokytojaJolanta Ježovienė

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt