Connect with us

Naujienos

Švietimo įstaigų vadovams – daugiau socialinių garantijų ir svaresnė pagalba

Avatar

Paskelbta

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja pakeitimus, kurie apims platesnes kvalifikacijos tobulinimo galimybes, konsultacinę pagalbą dirbantiems mokyklų vadovams, karjeros tęstinumo perspektyvas. Pagrindines kryptis, kaip atnaujinti mokyklų vadovų atrankos ir profesinio palaikymo sistemą, numato Lyderystės ir vadovavimo švietimo įstaigose stiprinimo gairės. Jas patvirtino laikinai švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas einantis Algirdas Monkevičius.

„Norime, kad kiekviena švietimo įstaiga turėtų stiprų vadovą lyderį, ne tik administratorių. Mokyklos vadovas neša didelę atsakomybės naštą, tad jam būtina ir profesionali pagalba, ir didesnis savivaldybių, valstybės institucijų dėmesys. Šios gairės, rengtos kartu su patyrusiais užsienio ekspertais, nusako pagrindines veiklos kryptis ir priemones, kaip užauginti profesionalius švietimo lyderius,  kaip juos palaikyti, ir dar kas svarbu – kaip panaudoti jų patirtį, kai jie nebedirbs vadovais“, – sako A. Monkevičius.

Prieš porą metų paskelbto tarptautinio tyrimo duomenimis, Lietuvos švietimo įstaigų vadovai daugiausia laiko, beveik 30 proc., skiria administravimo darbui ir kur kas mažiau bendravimui su mokiniais, tėvais, ugdymo klausimams spręsti.

Naujovės numatomos šiose kryptyse: švietimo lyderių rengimo, vadovų rezervo stiprinimo, pagalbos ir konsultacijų teikimo, karjeros tęstinumo užtikrinimo, darbo patirties platesnio viešinimo.

Švietimo lyderių rengimas. Numatoma, kad Nacionalinė švietimo agentūra kartu su aukštosiomis mokyklomis parengs nacionalinę švietimo lyderystės mokymų programą vadovams. Turėtų atsirasti ir specializuotos lyderystės, viešojo administravimo, vadybos sričių magistrantūros studijos, taip pat neformalių studijų moduliai.  Studijas galėtų rinktis dirbantys švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui. Taip pat būtų organizuojamos stažuotės, mentorystė, kitos patirtinio bendradarbiavimo formos.  

Vadovų rezervo stiprinimas. Kuriama nuosekli vadovų atrankos ir rezervo sistema. Numatoma sukurti vadovavimo ir lyderystės kompetencijų įsivertinimo įrankį, kuriuo galėtų pasinaudoti potencialūs švietimo įstaigų vadovai, taip pat organizuoti kompetencijų tobulinimo programas pretendentams. Bus atnaujintas švietimo įstaigų vadovų kompetencijų sąrašas. Vertinant vadovų kompetencijas turėtų būti labiau akcentuojama praktinė veikla, o ne teorinis išmanymas, atsižvelgiama į šiuolaikiniam vadovui keliamus reikalavimus. Ketinama atnaujinti ir kompetencijų vertinimo metodiką, taip pat daugiau dėmesio skiriant gebėjimui teorines žinias taikyti praktinėje veikloje. Pretendentų į švietimo įstaigos vadovo pareigas vadovavimo ir lyderystės kompetencijų vertinimo atrankos komisijoje siūloma vertinti praktinius bendruosius gebėjimus.

Pagalba ir konsultavimas. Kadangi Lietuvoje švietimo įstaigų vadovai per menkai bendradarbiauja, palyginti su kitomis ES šalimis, gairėse akcentuojama, kad reikėtų sukurti paramos švietimo įstaigų vadovams modelį, paremtą mentorystės sistema, švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklais, teisinės, finansinės, administracinės pagalbos teikimu, pagalba įgyjant ir plėtojant profesines kompetencijas. Mentorystę siūloma įtvirtinti kaip kvalifikacijos tobulinimo būdą, įteisinti dvi jo formas – nacionalinio lygmens mentorystę (neturintiems patirties vadovams) ir savivaldybės lygmens mentorystę (trumpalaikę, konkretiems švietimo įstaigos iššūkiams spręsti).

Siūloma, kad būtų organizuojami profesinės kompetencijos mokymai, atsižvelgiant į vadovų pasirengimą ar patirtį. Numatyta, kad Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos mokyklų vadovų asociacija ir Švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga bendromis jėgomis Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje sukurs internetinį konsultacijų banką.

Karjeros tęstinumo užtikrinimas. Turintiems daug vadovavimo švietimo įstaigai patirties, bet nebeinantiems šių pareigų žmonėms siūloma sudaryti sąlygas dirbti savivaldybės švietimo padaliniuose. 2017 m., įvedus 5 metų kadencijas švietimo įstaigų vadovams, nebuvo sukurtas veiksmingas amortizacinis mechanizmas, kuris leistų vadovams, dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebetęsiantiems vadovo karjeros, jaustis saugiau, turėti alternatyvų. Todėl gairėse siūloma, kad patyrę vadovai galėtų teikti individualias konsultacijas, vesti praktinius mokymus, vykdyti stažuotes pretendentams bei ką tik pradėjusiems dirbti vadovams. Siūloma, kad buvę vadovai būtų įtraukti į mokyklų išorės, švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimą, švietimo įstaigų vadovų tinklų kūrimą ir kt.

Patirties viešinimas. Numatyta aktyviau ir nuosekliau viešinti pozityvius švietimo įstaigų vadovų darbus, parengti interaktyvią interneto svetainės rubriką, joje teikti nuolatines pretendentų ir vadovų konsultacijas, taip pat įsteigti nominaciją „Metų švietimo lyderis“.

Kai kurios gairėse numatytos priemonės pradėtos įgyvendinti jau anksčiau, atsiranda pirmieji pozityvūs rezultatai. Pvz., pradėti organizuoti nuoseklūs mokymai skirtingo pasirengimo švietimo įstaigų vadovams, baigiami tikslinti teisės aktai: patvirtinta nauja Švietimo įstaigų vadovų rezervo redakcija, kurioje įtvirtinta galimybė pradedantiems ar iššūkių patiriantiems vadovams skirti mentorių, mažinant administracinę naštą ir „popierizmą“, patikslinti vadovų veiklos vertinimo nuostatai ir reikalavimai švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitai – švietimo įstaigos vadovas gali teikti vieną metinę ataskaitą.

Gaires parengė ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kurią konsultavo Europos Komisijos Struktūrinių reformų paramos programos švietimo lyderystės ekspertai iš Airijos ir Nyderlandų. 

Gairės.

Komunikacijos skyrius

El. p. info@smm.lt

Skaityti toliau
Advertisement

Rajonas

Tarptautinis projektas „Viliojanti sniego paslaptis“

Avatar

Paskelbta

Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai 2021 m. sausio 11-22 dienomis dalyvavo tarptautiniame projekte „Viliojanti sniego paslaptis“.
Tarptautinė slidinėjimo federacija trečiąjį sausio sekmadienį paskelbė Pasauline sniego diena, todėl šis projektas skirtas būtent šiai dienai paminėti. Projekto tikslas – kuriant įvairius erdvinius objektus iš natūralaus ar dirbtinio sniego, ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir menines kompetencijas.
Dalyvaudami projekte, mažieji gimnazijos ugdytiniai susipažino su natūralaus ir dirbtinio sniego savybėmis, mokėsi pasigaminti dirbtinį sniegą iš sodos ir plaukų kondicionieriaus, lygino natūralaus ir dirbtinio sniego savybes. Mažieji kūrėjai piešė ant sniego su vandens purkštuvais, statė sniego pilis, tiltus ir tunelius, gamino sniego „desertus“, naudodami įvairias priemones ir žaislus, kūrė sniego kompozicijas, stebėjo sniego tirpimo procesą ir mokėsi iš sniego formuoti erdvines figūrėles.
Džiaugiamės, kad į projektines veiklas įsijungė ir ugdytinių tėveliai, kurie drauge su savo vaikais darbelius iš sniego gamino namuose, lauko aplinkoje. Įvairių kūrybinių – tiriamųjų veiklų metu (grupėse bei gimnazijos kieme) vaikai patyrė daug naujų įspūdžių ir atradimų, mokėsi veikti ir bendradarbiauti draugų grupelėse.
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos
Birutė Baušienė, Stanislava Cijunaitienė, Irina Daugvilienė

Skaityti toliau

Miestas

Dalis vaikų grįš į sostinės mokyklas: ką svarbu žinoti tėvams

Avatar

Paskelbta

Švietimo ir mokslo ministerija praėjusią savaitę paskelbus, jog dalis vaikų jau galės grįžti į mokyklas, Vilniaus savivaldybėje ugdymo įstaigas lanko 272 pradinukai ir 443 mokymosi sunkumus patiriantys vaikai, suformuotos 228 grupės. Visi jie arba neturi sąlygų mokytis namuose, arba susiduria su nuotolinio mokymosi sunkumais, o tokius atvejus mokyklose nagrinėjo Vaiko gerovės komisijos.

Nors mokysis ir mokyklos patalpose, vaikai į pamokas vis tiek jungsis nuotoliniu būdu. Mokyklos teritorijoje bus užtikrinta jų priežiūra ir maitinimas, pagal poreikį ir mokymosi pagalba.

Kur kreiptis, jei vaikas patiria sunkumų mokydamasis namuose?

Jeigu vaikui sunku mokytis namie nuotoliniu būdu arba nėra tinkamų sąlygų tai daryti namuose dėl tėvų darbo specifikos (tėvai privalo sugrįžti į darbus fiziškai), tokiais atvejais tėvai turi kreiptis į vaiko (besimokančio pagal pradinio ugdymo programą) mokyklą. Pagalbos kreipiamasi tik gerai įvertinus visas kitas vaiko ugdymo namuose galimybes. Kai abu vaikų tėvai (globėjai) kreipiasi į mokyklą dėl būtinos vaiko priežiūros paslaugos, jų gali būti paprašyta pateikti abiejų tėvų (globėjų) darbdavio pažymas, įrodančias, jog jie privalo grįžti į darbus ne nuotoliniu būdu.

Kokiais atvejais vaikai gali grįžti į mokyklas?

Į Vilniaus mokyklas gali grįžti tie vaikai, kurių tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo dirbti savo darbo vietoje ir tuo metu negali užtikrinti pradinukų priežiūros namuose (toks sprendimas jau veikia nuo sausio mėnesio).

Be to, į mokyklas galės grįžti ir tie vaikai, kurie yra ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturintys sąlygų mokytis namuose. Taip pat mokyklose gali mokytis tie vaikai, kuriems reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu ir tokius atvejus yra išnagrinėjusi mokyklos vaiko gerovės komisija.

Ugdymas kontaktiniu būdu organizuojamas ir specialiosiose mokyklose, ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomiems mokiniams.

Ar bus saugu mokytis klasėse?

Vienu metu klasėse mokysis ne didesnės kaip 10 mokinių grupelės, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo. Dalis darbuotojų dirbs tik su viena grupe, o prižiūrimi mokiniai taip pat nuolatos lankys tik savo grupę – taip bus išvengta skirtingas grupes lankančių mokinių kontakto tiek patalpose, tiek lauko užsiėmimuose. Turi būti užtikrinta, kad vienam mokiniui mokykloje tektų ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas.

Vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Kitiems asmenims esantiems ugdymo įstaigoje privaloma dėvėt kaukes.

Sostinės ugdymo įstaigos yra apsirūpinusios dezinfekcinėmis priemonėmis, o asmeninėmis apsaugos priemonėmis reikalingomis vyresnių klasių mokiniams turi užtikrinti tėvai.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Skaityti toliau

Rajonas

Rejon wileński nadal rośnie: za 2020 rok liczba mieszkańców wzrosła o ponad 2 tys.

Avatar

Paskelbta

Również w tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego może cieszyć się rosnącą liczbą mieszkańców. W 2020 roku rejonu wileński wybrało 2 228 nowych mieszkańców, czyli więcej niż w 2019 r. (+1 628 nowych mieszkańców). Według danych PP „Centrum Rejestrów” na 1 stycznia 2021r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało łącznie 107 337 mieszkańców (w tym mieszkańcy wciągnięci do rejestru osób, nie posiadających miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego).
Cieszymy się, że w Samorządzie Rejonu Wileńskiego każdego roku odnotowuje się coraz większy przyrost mieszkańców. Po przekroczeniu w r. 2013 liczby mieszkańców 100 tys. w ciągu ostatnich 7 lat w rejonie wileńskim osiedliło się ponad 7 tysięcy osób nowych mieszkańców. Dogodne położenie geograficzne, niższe podatki, tańsze działki w otoczeniu przyrody oraz bezpieczne, komfortowe warunki życia stworzone przez Samorząd oraz zapewnienie wysokiej jakości życia i dobrobytu przyciągają osadników do zamieszkania w malowniczym rejonie wileńskim.
Warto również podkreślić również to, że według danych PP „Centrum Rejestrów” Samorząd Rejonu Wileńskiego jest również jednym z najmłodszych Samorządów w kraju, tj. łączna liczba dzieci i młodzieży jest wyższa niż liczba ludności w wieku emerytalnym.
Ludność według gmin. Dominują 6 największych gmin
Chociaż ogólna liczba mieszkańców Samorządu rośnie, ten wzrost w gminach jest nierówny. W niektórych gminach liczba mieszkańców nieznacznie maleje każdego roku, ale w niektórych w ciągu ostatnich 10 lat prawie się podwoiła. Jedną z nich jest gmina Awiżenie, która ma największą liczbę mieszkańców. Jeśli w 2010 r. gmina liczyła7 092 mieszkańców, to w r.2020 ta liczba sięga już 12 957 mieszkańców. W minionym 2020 roku swoje miejsce zamieszkania tu zadeklarowało 909 nowych mieszkańców.
Przez wiele lat z rzędu drugie miejsce pod względem liczby mieszkańców zajmuje gmina Niemież, licząca 9 619 mieszkańców. Drugi rok z rzędu trzecie miejsce pod względem liczby mieszkańców należy do gminy Zujuny, która w 2018 r. wyprzedziła gminę Pogiry. Gmina Zujuny, leżąca w pobliżu stolicy liczy 8 080 mieszkańców. Znajdująca się na 4. miejscu gmina Pogiry liczy 7 608 mieszkańców. W gminie Rzesza mieszka 7 168 mieszkańców, a w gminie Rudomino – 6 306.

Gmina

2020 r.

2019 r.

Zmiana liczby mieszkańców

Awiżenie

12 957

12 048

+909

Niemież

9 619

9 441

+178

Zujuny

8 080

7 822

+258

Pogiry

7 608

7 529

+79

Rzesza

7 168

6 908

+260

Rudomino

6 306

6 164

+142

Mickuny

5 956

5 807

+149

m. Niemenczyn

5 092

5 140

-48

Czarny Bór

4 866

4 891

-25

Kowalczuki

4 352

4 370

-18

Niemenczyn

3 906

3 921

-15

Mariampol

3 712

3 675

+37

Podbrzezie

3 505

3 564

-59

Bezdany

3 198

3 037

+161

Szaterniki

3 130

3 108

+22

Suderwie

3 128

3 017

+111

Mejszagoła

3 062

2 993

+69

Rukojnie

2 770

2 782

-12

Ławaryszki

2 383

2 400

-17

Dukszty

2 097

2 043

+54

Sużany

1 828

1 881

-53

Miedniki

1 164

1 177

-13

Bujwidze

965

966

-1

Mieszkańcy wciągnięci do rejestru osób, nieposiadających miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

485

425

+60

Ogółem:

107 337

105 109

+2 228

Chociaż tendencje w największych gminach ostatnio się utrzymują, w zależności od wzrostu liczby mieszkańców można wyróżnić także inne szybko rozwijające się gminy, takie jak Bezdany, Mickuny i Suderwie, Chociaż wspomniane gminy nie przodują wg ogólnej liczby mieszkańców, na przykład w będącej na 3 miejscu gminy Pogiry według przyrostu liczby ludności w 2020 r. zamieszkała znacznie większa liczba nowych mieszkańców. Jeśli w gminie Pogiry zarejestrowano 79 nowych osadników, to w gminie Bezdany odnotowano 161 nowych mieszkańców, w gminie Mickuny – 149, w gminie Suderwie – 111. Szybko rozwija się również gmina Rzesza, gdzie z 2020 r. odnotowano 260 nowych mieszkańców.
„Cieszę się, że coraz więcej osób docenia i decyduje się na zamieszkanie w rejonie wileńskim. W rejonie wileńskim stwarzamy odpowiednie warunki bytu i chcemy, aby ludzie tu cieszyli się z życia. Rejon posiada szeroką sieć placówek oświatowych, powszechnie dostępne usługi społeczne, z roku na rok poprawia się infrastruktura dróg, a obciążenia podatkowe są mniejsze. Cieszymy się, że szybko rośnie liczba wydawanych pozwoleń na budowę – rejon rozszerza się i rozwija się pod każdym względem. A jak pokazuje rosnąca liczba mieszkańców, nasze wysiłki na rzecz dobrobytu nie pozostają niezauważone” – mówi Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Według wstępnych obliczeń Samorządu liczba mieszkańców rejonu jest wyższa niż przedstawiana w raportach Centrum Rejestrów, albowiem około 30 tys. mieszkańców zamieszkuje we wspólnotach ogrodniczych rejonu wileńskiego lub na innych terenach, ale ich deklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w innych samorządach.
*Analiza liczby mieszkańców 2020 r. jest sporządzona na podstawie danych PP „Centrum Rejestrów” na 1 stycznia 2021 r.

Skaityti toliau

Skaitomiausi

Copyright © 2020 vilnieciams.lt