Naujienos

Pristatyta nuotolinių mokymų platforma, skirta kovai su prekyba žmonėmis

0

2020 12 16

Artėjant Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimams, Teisingumo ministerija kviečia piliečius siūlyti savo kandidatūras į naujai sudaromą Radviliškio rajono savivaldybės rinkimų komisiją (eiti šios komisijos nario ar pirmininko pareigas).

Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska turi teisę į šią komisiją pasiūlyti savo kandidatus, todėl piliečiai, kurie nori aktyviai dalyvauti pavasarį organizuojant ir vykdant Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimus, yra kviečiami siūlytis ir pretenduoti į šios komisijos sudėtį.

Vyriausiajai rinkimų komisijai teisingumo ministras privalo pateikti vieną kandidatą.

Informuojame, kad savivaldybėse sudaromų rinkimų komisijų nariai vykdo ir prižiūri, kaip vyksta rinkimai konkrečioje savivaldybėje, teikia informaciją apie rinkimų eigą rinkėjams, prižiūri balsavimą paštu, rinkimų agitacijos metu atlieka politinės reklamos stebėseną, svarsto skundus ir kt.

Asmenys, norintys tapti teisingumo ministro deleguotu minėtos savivaldybės rinkimų komisijos nariu (ar pirmininku), turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, pilnamečiai, turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą ir gyventi ar dirbti toje savivaldybėje, taipogi tie, kurie, gali būti renkami Seimo nariu (netaikant kandidatui į Seimo narius nustatyto reikalavimo dėl amžiaus, bet rinkimų dieną ne jaunesnis kaip 18 metų), t. y. asmenys, nesusiję priesaika ar pasižadėjimu su užsienio valstybe bei nuolat gyvenantys Lietuvoje; asmenys, kurie likus 65 dienoms iki rinkimų yra baigęs atlikti bausmę pagal teismo paskirtą nuosprendį; nesantys teismo pripažinti neveiksniais arba nepakaltinamais.

Į savivaldybės rinkimų komisijos narius negali pretenduoti asmenys, kurie buvo per paskutinius trejus Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus arba referendumą atleisti iš rinkimų arba referendumo komisijos už Seimo, Respublikos Prezidento, Savivaldybių tarybų rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimą. Pažymėtina, kad rinkimų komisijų nariais taip pat negali būti teisėjai, kol eina šias pareigas, taipogi asmenys, rinkimų dieną atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, taip pat likus 65 dienoms iki rinkimų neišėję į atsargą profesinės karo tarnybos kariai arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnai ar asmenys, kurie pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių partijų veikloje.

Kandi i, pageidaujantys būti atrinkti į pirmiau nurodytą komisiją, turi teisingumo ministrui adresuotame savo prašyme nurodyti savivaldybės rinkimų komisijos pavadinimą, savo vardą, pavardę, gimimo datą, darbovietę, šiuo metu einamas pareigas ir darbovietės pavadinimą, kontaktinį telefono (pagal galimybes – mobilaus telefono) numerį ir elektroninio pašto adresą, asmens kodą, informaciją apie įgytą teisinį išsilavinimą (nurodyti, kada ir kur buvo įgytas aukštasis teisinis išsilavinimas).

Kandi i savo prašymuose  turi nurodyti ir informaciją,  ar jie gyvena/ dirba Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje bei tai, ar pageidauja būti paskirti eiti minėtos rinkimų komisijos pirmininko pareigas. Kandidatų prašymuose nurodytą informaciją būtina pagrįsti pridedamų dokumentų kopijomis  (diplomo dėl aukštojo teisinio išsilavinimo, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ar pan.). Atrinktų kandidatų galimai prašysime pateikti papildomą informaciją ir/ar dokumentų kopijas. Kandi i taip pat turėtų nurodyti informaciją, jei jie yra anksčiau turėję patirties dirbdami rinkimų komisijose. Tuo atveju, jei kandi s yra pensininkas ar laikinai nedirba, nurodyti ankstesnes jo pareigas.

Kandi i, įvertinę savo gebėjimus ir galimybes konstruktyviai ir našiai dirbti minėtoje rinkimų komisijoje, įvertinę savo užimtumą tiesioginiame darbe ir galimybę tinkamai suderinti tiesioginį darbą su darbu minėtoje rinkimų komisijoje, darbo pobūdį ir/ar patirtį rinkimų komisijose, sugebėjimą dirbti skirtingų partijų atstovų kolektyve, atlikti darbus esant trumpiems jų atlikimo terminams, dirbti psichologinės įtampos sąlygomis ir kita, maloniai kviečiami savo kandidatūras teikti teisingumo ministrui ir savo prašymą bei dokumentų kopijas siųsti Teisingumo ministerijai iki š. m. gruodžio 22 d. įskaitytinai  el. pašto adresu –  rastine@tm.lt

Teisingumo ministerija parengė aktualiausius paaiškinimus dėl karantino reikalavimų

Previous article

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu paskirtas A.Dulkys

Next article

You may also like

More in Naujienos