Greitos naujienos

Bus patikslintas vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimas

0

2021 05 25

Su vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimu (PAV) susijusias problemas padėtų spręsti Aplinkos ministerijos siūlomos Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarkos aprašo pataisos. Dėl sparčios šių elektrinių plėtros šalyje atsiranda daug itin aukštų statinių, ir tai kelia daug klausimų ne tik aplinkos apsaugos, bet ir gyventojų sveikatos, jų gyvenimo kokybės požiūriu.

 

Siūlomomis pataisomis detalizuojami planuojamos ūkinės veiklos, įskaitant ir vėjo elektrines (VE), poveikio kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir visuomenės sveikatai vertinimo aspektai. Pataisos parengtos, atsižvelgus į veiklos plėtotojų skundus, kad VE poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei vertinamas pagal skirtingai taikomas procedūras. Taip pat atsižvelgta į prašymus detalizuoti šio vertinimo kriterijus, į visuomenės susirūpinimą dėl VE poveikio gyvenamajai aplinkai ir žmonių sveikatai.

 

Patikslinus aprašą, būtų nustatyta, kad ypatingieji (aukštybiniai) statiniai daro reikšmingą neigiamą poveikį kraštovaizdžio vizualiniam estetiniam potencialui, jeigu jie statomi viename iš Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane – valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumente –išskirtų 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealų ir vietovių ar labai didelio ir didelio estetinio potencialo ypač ir vidutiniškai raiškiuose kraštovaizdžio kompleksuose. Bendras jų plotas sudaro 34 proc. viso šalies ploto. Vertingiausių panoramų ir objektų užimamas plotas, preliminariu vertinimu, papildomai sudarytų iki 1,5 proc. šalies ploto. Tad iš viso ypatingųjų statinių reikšmingas neigiamas poveikis kraštovaizdžio vizualiniam estetiniam potencialui apimtų apie 35 proc. Lietuvos ploto.

 

Siūloma patikslinti ir poveikio biologinei įvairovei vertinimo aspektus: nurodomas vertinimui naudojamų duomenų apie vietovių biologinę įvairovę aktualumas, naudotinos duomenų bazės, reikalavimai dėl lauko tyrimų trukmės ir patikimumo.

 

Taip pat bus papildytos nuostatos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo. Kadangi šis vertinimas – tai Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kompetencija, pateikta nuoroda į poveikio visuomenės sveikatos vertinimui naudojamas metodikas.

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarkos aprašas bus keičiamas dviem etapais. Pirmiausia numatyta patvirtinti reikiamas teisines korekcijas, po to – regyklų, priskirtų vertingiausioms šalies kraštovaizdžio panoramoms, sąrašą, taip pat vizualiai reikšmingų pavienių paveldo objektų apžvalgos vietų sąrašą.

 

Rengiant šiuos sąrašus, reikės atlikti vertingiausių panoramų ir vizualiai reikšmingų objektų horizontalios apžvalgos laukų matavimą, juos aprašyti kiekviename apžvalgos taške (regykloje) ir stebėjimo taške, organizuoti duomenų surinkimą irt kt. Į sąrašų, kuriuos aplinkos ministro sprendimu tikimasi patvirtinti rudenį, rengimą numatoma įtraukti ne tik valstybės institucijų, bet ir savivaldybių specialistus. Savivaldybių įnašas yra labai laukiamas.

 

Su siūlomomis Planuojamos ūkinės veiklos PAV tvarkos aprašo pataisomis galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje, o pastabas ir pasiūlymus teikti iki birželio 7 d.

Ką reikia žinoti asmenims po didelės rizikos sąlyčio su sergančiuoju

Previous article

Naujas senas augalas Vilniuje – grafitininkų pamėgtas sienas miestas apsodins vijokliais

Next article

You may also like